Wolny Wielki Piątek

SPOŁECZNA INICJATYWA USTANOWIENIA DNIEM WOLNYM OD PRACY WIELKIEGO PIĄTKU

WOLNY WIELKI PIĄTEK

Harmonogram prac zbierania podpisów pod projektem ustawy o wolnym Wielkim Piątku, uwzględniający polskie przepisy prawne.

Rozpoczęcie kampanii: Kampania zbierania podpisów pod projektem ustawy o wolnym Wielkim Piątku zostaje oficjalnie rozpoczęta na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Projekt jest zgodny z wymogami formalnymi ustawy o inicjatywie ustawodawczej, w tym z odpowiednim formularzem zbierania podpisów, który jest dostępny na stronie internetowej projektu.

Zgłoszenie projektu do Kancelarii Sejmu: Projekt zostanie zgłoszony do Kancelarii Sejmu, zgodnie z przepisami ustawy o inicjatywie ustawodawczej. Zgłoszenie projektu obejmuje m.in. formularz zbierania podpisów oraz informacje o inicjatorze, tj. Narodowym Kościele Katolickim, jako prowadzącym projekt.

Mobilizacja społeczna: Kampania skupia się na mobilizacji społecznej, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Projekt promuje zbieranie podpisów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kampanii zbierania podpisów, takimi jak miejsca, w których można zbierać podpisy, zasady dotyczące zbierania i przechowywania podpisów, oraz czas trwania kampanii.

Współpraca z wolontariuszami i koordynatorami regionalnymi: Projekt angażuje wolontariuszy i koordynatorów regionalnych, którzy działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Wolontariusze zbierają podpisy, zgodnie z przepisami dotyczącymi zbierania podpisów, takimi jak identyfikacja wolontariuszy, zakres działań oraz procedury związane z procesem zbierania podpisów.

Kampanie informacyjne: Projekt prowadzi kampanie informacyjne, zgodnie z przepisami prawa polskiego, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat celów i założeń projektu. Wszystkie materiały promocyjne, takie jak ulotki, plakaty, banery czy posty w mediach społecznościowych, są zgodne z przepisami dotyczącymi kampanii politycznych.

Monitorowanie postępu: Projekt regularnie monitoruje postęp zbierania podpisów, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Działania są analizowane, a wszelkie problemy i wyzwania są rozwiązywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak zasady zbierania i przechowywania podpisów, identyfikacja wolontariuszy oraz procedury związane z procesem zbierania podpisów.

Składanie zebranych podpisów: Po zakończeniu kampanii zbierania podpisów, projekt gromadzi zebrane podpisy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Podpisy są starannie sprawdzane pod względem ich ważności, zgodności z wymaganiami formalnymi i innymi przepisami dotyczącymi zbierania podpisów.

Złożenie projektu do Sejmu: Po weryfikacji zebranych podpisów, projekt wraz z dokumentacją jest złożony do Sejmu, zgodnie z przepisami ustawy o inicjatywie ustawodawczej. Projekt jest dostarczany w odpowiednim terminie i w formie określonej przez przepisy prawne.

Procedury formalne w Sejmie: Po złożeniu projektu, procedury formalne w Sejmie są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Projektem zajmuje się odpowiedni komitet sejmowy, a następnie projekt jest poddany procedurze legislacyjnej w Sejmie, zgodnie z przepisami ustawy o inicjatywie ustawodawczej.

Ocena projektu: Projekt jest oceniany przez Sejm pod względem jego zgodności z obowiązującym prawem i zasadami funkcjonowania państwa, zgodnie z procedurami legislacyjnymi w Polskim Sejmie. Może zostać poddany debacie i dyskusji w ramach procesu legislacyjnego.

Finalizacja procesu legislacyjnego: Po zakończeniu procesu legislacyjnego, projekt może zostać przyjęty, odrzucony lub skierowany do dalszych prac sejmowej komisji lub senatu. W przypadku przyjęcia projektu, zostaje on przekazany do dalszych procedur legislacyjnych, takich jak procedura w Senacie oraz podpisanie przez Prezydenta RP.

Zakończenie kampanii: Po zakończeniu procesu legislacyjnego, kampania zbierania podpisów zostaje formalnie zakończona, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Wolontariusze i koordynatorzy regionalni zakończają działania związane z kampanią zbierania podpisów.

Podsumowując, harmonogram prac zbierania podpisów pod projektem ustawy o wolnym Wielkim Piątku uwzględnia przepisy prawa polskiego dotyczące zbierania podpisów, identyfikacji wolontariuszy, procedur formalnych w Sejmie oraz procesu legislacyjnego. Wszystkie działania są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami legislacyjnymi, aby zapewnić legalność i ważność zebranych podpisów oraz zgodność z obowiązującym prawem. Czas trwania poszczególnych etapów może różnić się w zależności od specyfiki projektu, warunków politycznych i organizacyjnych, jednak ogólny harmonogram prac może być przeprowadzony w przybliżony sposób:

Przygotowanie kampanii (2-4 tygodnie): W tym etapie, organizatorzy kampanii przygotowują plan działania, identyfikują wolontariuszy, opracowują strategie komunikacji, przygotowują materiały promocyjne oraz zaplanują logistykę zbierania podpisów.

Kampania zbierania podpisów (4-6 tygodni): Rozpoczyna się zbieranie podpisów, zarówno w miejscach publicznych, jak i w biurach regionalnych kampanii. Wolontariusze zbierają podpisy od obywateli, spełniając wszelkie wymagane formalności i procedury związane ze zbieraniem podpisów, takie jak weryfikacja tożsamości podpisujących, zbieranie danych osobowych itp.

Weryfikacja zebranych podpisów (1-2 tygodnie): Po zakończeniu kampanii, zebrane podpisy są weryfikowane pod względem ich ważności, zgodności z wymaganiami formalnymi, takimi jak czytelność, poprawność danych itp., oraz innymi przepisami dotyczącymi zbierania podpisów, np. czy podpisy pochodzą od uprawnionych do głosowania obywateli.

Złożenie projektu do Sejmu (1-2 tygodnie): Po weryfikacji zebranych podpisów, projekt wraz z dokumentacją jest złożony do Sejmu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o inicjatywie ustawodawczej. W tym etapie projekt jest dostarczany w odpowiednim terminie i formie określonej przez przepisy prawne.

Procedury formalne w Sejmie (zależne od harmonogramu Sejmu): Po złożeniu projektu, procedury formalne w Sejmie są realizowane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Projektem zajmuje się odpowiedni komitet sejmowy, a następnie projekt jest poddany procedurze legislacyjnej w Sejmie, zgodnie z przepisami ustawy o inicjatywie ustawodawczej.

Ocena projektu (zależna od harmonogramu Sejmu): Projekt jest oceniany przez Sejm pod względem jego zgodności z obowiązującym prawem i zasadami funkcjonowania państwa, zgodnie z procedurami legislacyjnymi w Polskim Sejmie. Może zostać poddany debacie, poprawkom i dyskusji w ramach procesu legislacyjnego.

Finalizacja procesu legislacyjnego (zależna od harmonogramu Sejmu): Po zakończeniu procesu legislacyjnego, projekt może zostać przyjęty przez Sejm i skierowany do dalszych procedur w Senacie, lub też odrzucony. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektu przez Sejm może być konieczne dalsze prace legislacyjne w Senacie, a następnie procedury pojednawcze między Sejmem a Senatem w celu uzyskania finalnej wersji ustawy.

Podpisanie ustawy przez Prezydenta (zależne od harmonogramu Prezydenta): Po zakończeniu procesu legislacyjnego i przyjęciu ustawy przez Sejm i Senat, projekt musi zostać podpisany przez Prezydenta, zgodnie z konstytucyjnymi procedurami. Czas, który zajmuje Prezydentowi podpisanie ustawy, może być zależny od jego harmonogramu oraz decyzji dotyczących podpisania projektu.

Opublikowanie ustawy (1-2 dni): Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, ustawę należy opublikować w Dzienniku Ustaw, co jest ostatnim etapem procesu uchwalania ustawy. Proces ten zajmuje zwykle 1-2 dni.

Warto zaznaczyć, że harmonogram prac może ulec zmianie ze względu na różnorodne czynniki, takie jak zmiany w harmonogramie Sejmu, negocjacje i konsultacje w procesie legislacyjnym, a także ewentualne problemy związane z weryfikacją podpisów czy innymi formalnościami. Długość poszczególnych etapów może być również uzależniona od warunków politycznych i organizacyjnych w danym okresie realizacji projektu. 

Zespół projektu “Wolny Wielki Piątek”