Wolny Wielki Piątek

SPOŁECZNA INICJATYWA USTANOWIENIA DNIEM WOLNYM OD PRACY WIELKIEGO PIĄTKU

WOLNY WIELKI PIĄTEK

 1. Zasady ogólne.

 1. Podpisy poparcia pod obywatelskim projektem ustawy składać mogą wyłącznie obywatele polscy.

   

 2. Prawo do wykonania inicjatywy jest politycznym prawem obywatelskim, a więc nie przysługuje cudzoziemcom, nawet wówczas, gdy są oni obywatelami innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i z powodu swojego zamieszkiwania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadają prawa wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych do organów gminy.

   

 3. Obywatel polski, aby skutecznie złożyć podpis pod inicjatywą, musi posiadać czynne prawo wyborcze do Sejmu. Musi spełnić on następujące przesłanki:

  1. mieć ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu składania podpisu;

  2. nie może być ubezwłasnowolniony na mocy orzeczenia sądu,

  3. nie może być pozbawiony praw publicznych na mocy orzeczenia sądu;

  4. nie może być pozbawiony praw wyborczych na mocy orzeczenia Trybunału Stanu (art. 62 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli).

   

 4. Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie terytorialnego rozkładu składanych podpisów.

   

 5. Podpisy zbierane powinny być w miejscach, w których obywatele będą mieli możliwość zapoznania się z wyłożonym do wglądu projektem ustawy, przy czym miejsce, czas i sposób zbierania podpisów muszą wykluczać stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

   

 6. Zakazane jest:

  1. zbieranie podpisów na terenie urzędów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innych komunalnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz sądów,

  2. zbieranie podpisów na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,

  3. prowadzenie agitacji na terenie szkół wobec uczniów,

  4. organizowanie loterii fantowych, innego rodzaju gier oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych,

  5. podawanie oraz dostarczanie, w ramach prowadzonej agitacji, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

   

 7. Zbieranie podpisów w siedzibie lub na terenie zakładu pracy/instytucji wymaga zgody jej kierownictwa.

  Uwaga! W przypadku wyżej wskazanym Pełnomocnik Komitetu wystąpi do kierownika wskazanego zakładu pracy/instytucji z prośbą o wyrażenie zgody na zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.

   

 8. Nie ma żadnych ograniczeń co do osób, które zbierają podpisy. Mogą to być zarówno członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, jak i inne osoby działające społecznie, w tym wolontariusze.

   

 9. Przed przystąpieniem do zbierania podpisów należy:

   1. Wytypować grupy osób do zbierania podpisów i określić środowiska społeczne (zawodowe), o których wiadomo, że są skłonne udzielić poparcia naszej inicjatywie ustawodawczej.

     

Uwaga! Ważne jest takie zaplanowanie akcji, aby osoby zbierające podpisy wzajemnie sobie nie przeszkadzały. Koordynator komitetu protestacyjnego lub osoby przez niego wskazane przeprowadzą instruktarz jak zbierać podpisy i wypełniać wykazy (zgodnie z Instrukcją Wypełnienia Wykazu).

  1. W przypadku zgłaszania się dodatkowych osób (wolontariuszy) do zbierania podpisów, każdorazowo przeprowadzać instruktaż.

  2. Starać się dotrzeć do wszystkich środowisk służb mundurowych działających na terenie aktywności komitetów protestacyjnych oraz innych grup społecznych, dla których wartości Państwa Prawa są nadrzędne.

  3. Przedstawić streszczenie uzasadnienia projektu ustawy wybranym mediom lokalnym (do całości odsyłać na stronę FSSM).

 1. Zbieranie podpisów musi zakończyć się do dnia ( zostanie określone).

 1. Zasady szczegółowe.

 1. Podpisy zbieramy, tylko i wyłącznie, na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu „Wykazu”, który zawiera informację o nazwie komitetu oraz tytule projektu ustawy, któremu obywatele udzielają poparcia. Wykaz został przygotowany przez Społeczny komitet projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek” i jest zgodny ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. Formularz „Wykazu” dostępny na stronie Społecznego komitetu projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek”.

   

Uwaga! Podpisy zebrane na innym formularzu „Wykazu” będą bezwzględnie nieważne.

 1. Obywatele udzielają poparcia projektowi:

1) składając swój podpis, jak również

2) podając dane osobiste, takie jak imię lub imiona, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL.

Uwaga! Należy upewnić się (pytając osobę składającą podpis), czy nie zrobiła tego już wcześniej, w innym miejscu, lub przy zbieraniu pierwszego 1000 podpisów. Nie ma możliwości wycofania raz udzielonego projektowi poparcia.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WYKAZU NA STRONIE SPOŁECZNEGO KOMITETU PROJEKTU USTAWY „WOLNY WIELKI PIĄTEK”

 1. Zgromadzone Wykazy segregujemy pod kątem kompletności wypełnienia. Osobno gromadzimy Wykazy kompletne, tj. zawierające wpisy 10 obywateli popierających projekt i osobno Wykazy, które nie zawierają 10 wpisów obywateli np. z uwagi na błędy (skreślenia). Tak zgrupowane w 2 oddzielne pakiety (paczki) wykazy należy przesyłać do Społecznego Komitetu projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek”. Ułatwi to późniejsze liczenie zebranych podpisów.

   

 2. Nie pozostawiamy formularzy Wykazów innym osobom, na zasadzie „wpiszcie się, potem je odbiorę”.

  Uwaga! W wykazie zawarte są dane osobowe obywateli prawem chronione. Osoba zbierająca podpisy bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykazu i danych tam zawartych.

   

 3. Nie zszywamy wypełnionych Wykazów, gdyż utrudnia to późniejszą ich segregację, sprawdzanie i liczenie.

   

 4. Nie kopiujemy wypełnionych Wykazów. Przechowujemy je w sposób w pełni gwarantujący ich bezpieczeństwo i niedostępność dla osób nieuprawnionych.

   

 5. Osoby, które zbierały podpisy, sukcesywnie przekazują wypełnione Wykazy osobom wyznaczonym w poszczególnych organizacjach do gromadzenia wypełnionych Wykazów, które przed przekazaniem Wykazów do Społecznego komitetu projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek”, sprawdzą poprawność ich wypełnienia i postąpią zgodnie z procedurą określoną w pkt 3.

  Uwaga! Osoba zbierająca podpisy, wypełnione Wykazy przekazuje koordynatorowi regionalnemu, lub wskazanej przez niego osobie.

   

 6. Osoby wyznaczone w poszczególnych organizacjach do gromadzenia wypełnionych Wykazów, po wstępnym przeliczeniu podpisów, przesyłają je do centrali zbierania podpisów, tj. Biura Społecznego Komitetu projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek”. partiami, tj. co 2-3 tygodnie. Pozwoli to na płynne gromadzenie i porządkowanie zbioru Wykazów.

   

 7. Centralą zbierania podpisów jest Biuro Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, będące jednocześnie Biurem Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej znajdujące się pod adresem: Społecznego Komitetu projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek”.

Uwaga! 

 1. Racjonalnym i zdecydowanie preferowanym rozwiązaniem jest dostarczenie paczek z wykazami przez przedstawicieli Komitetów Protestacyjnych i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych oraz wszystkich organizacji zaangażowanych w zbieranie podpisów bezpośrednio do centrali ich zbierania, tj. Biura Społecznego Komitetu projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek”.

 2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dostarczenia paczek z Wykazami do Biura Społecznego Komitetu projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek”, należy je przesłać pocztą, jako przesyłkę poleconą – za potwierdzeniem odbioru, na adres:

Społecznego Komitetu projektu ustawy „Wolny Wielki Piątek”.

z dopiskiem „Inicjatywa Ustawodawcza”.